ITV CV service | Algemene voorwaarden
22198
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-22198,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.4,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.5,vc_responsive
 

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN ITV CV SERVICE

GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL VOOR BRABANT ONDER NUMMER 64107612.

Artikel 1. DEFINITIES
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en/of van opdrachten en diensten van ITV CV Service verder genoemd ITV. De algemene voorwaarden worden op eerste verzoek gratis toegezonden en zijn te vinden op www.itvcv.nl;
1.2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn;
1.3. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen de (inkoop)voorwaarden van de wederpartij, worden door ITV niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door ITV is bevestigd;

.
1.4. De gedrag – en beroepsregels van ITV maken deel uit van deze algemene voorwaarden. De wederpartij verklaart de daaruit voortvloeiende verplichtingen steeds te zullen respecteren;
1.5. De wederpartij zal zich ter zake van de opdracht nooit kunnen beroepen op de omstandigheid dat zij namens een derde handelde, tenzij de wederpartij dit uitdrukkelijk aan de ITV ter kennis heeft gebracht en ITV alsdan onder deze voorwaarde de opdracht schriftelijk heeft aanvaard;

Artikel 2. ALGEMEEN
2.1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 21 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een aanbieding die een termijn bevat kan door ITV desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de opdracht, mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van die opdracht;
2.2. In prijsbladen, offertes en in andere documenten vermelde prijzen, hoeveelheden, gewichten, maten, e.d. zijn uitsluitend informatief. Zij hebben het karakter van een benaderende aanduiding en binden ITV niet;
2.3. ITV stelt haar offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding (regiewerk), materiaalgebruik en andere project gerelateerde zaken. ITV bepaalt deze uren in alle redelijkheid echter zijn bij benadering, mits anders is overeengekomen (aangenomen werk);

.
2.4. Als methode om de beloning te berekenen wordt gehanteerd:
a. Op basis van een vast bedrag: Het verrichten van een dienst tegen een van te voren vastgesteld totaalbedrag, afhankelijk van de opdracht en het hieraan verbonden advies;
b. Op basis van een uurtarief: Een vooraf overeengekomen vergoeding voor het verrichten van diensten gedurende de tijd van één uur door één persoon. Aan de wederpartij wordt het totale aantal uren in rekening gebracht dat men voor haar werkzaam is geweest, met inbegrip van de tijd voor verplaatsing, kantoorkosten, afschrijvingen en overige kosten;
2.5. In de schriftelijke offerte wordt ondermeer aangegeven:
a. de plaats en omschrijving van het werk.
b. of er sprake is van werken op regiebasis dan wel op basis van een aangenomen som;
c. of met stelposten rekening is gehouden, en zo ja met welke.
Stelposten mogen en worden altijd verrekend;
2.6. Wijzigingen tijdens de uitvoering door ITV in details en afmetingen van details mogen zonder overleg doorgevoerd worden en kunnen geen aanleiding zijn voor de wederpartij om haar verplichtingen niet na te komen. Deze wijzigingen kunnen van technische en/of esthetische aard zijn;

Artikel 3. OVEREENKOMSTEN
3.1. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat ITV de opdracht schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen, waar onder andere is te verstaan de inkoop van de materialen voor de betreffende order c.q. opstarten van de productie daarvoor. Een opdracht zal mede geacht worden te zijn gegeven door toezending of afgifte van gegevens of zaken aan de hand waarvan de werkzaamheden als bedoeld in artikel 1.1 kunnen worden verricht. De inhoud van de overeenkomst wordt alsdan bepaald door de opdrachtbevestiging en deze algemene voorwaarden;
3.2. Indien – nadat de opdracht is verstrekt – gedurende het project de wederpartij additionele wensen heeft die niet in de opdracht zijn opgenomen, dan worden deze uren op basis van het vast uurtarief – naast de overeengekomen hoofdsom – in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen.

.
Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht – van welke aard dan ook – moeten schriftelijk door ITV bevestigd worden. De oorspronkelijk overeengekomen datum van oplevering van het project komt door de wijziging te vervallen;
3.3. Eventuele, buiten de opdracht vallende, aanvullende werkzaamheden en materialen zullen door ITV als meerwerk worden gefactureerd voor het op dat moment geldende uurloon en/of kosten materialen.

Artikel 4. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
4.1. ITV zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap. De wederpartij zorgt ervoor dat ITV tijdig kan beschikken over:
a. De voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen ten aanzien van parkeren, enzovoort);
b. (toegang tot) het gebouw, het terrein waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd (werklocatie). De werklocatie dient schoon te zijn;
c. Voldoende gelegenheid voor de aanvoer, opslag en/of afvoer van hulpmiddelen;
d. aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming gas en water;
e. de door ITV benodigde elektriciteit, gas en water is voor rekening van de wederpartij.

.
4.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft ITV het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden;
4.3. De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan ITV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan ITV worden verstrekt.
4.4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan ITV de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Bij het uitblijven van een opeisbare betaling zijdens de wederpartij is ITV gerechtigd de aanvang van de vervolgwerkzaamheden opschorten;

Artikel 4a. NADERE BEPALINGEN INZAKE ONDERHOUD EN SERVICE AAN INSTALLATIES
4a.1. Preventief onderhoud: Het verrichten van inspectie/controle in overeenstemming met de bestaande voorschriften, zoals het controleren van de CV installatie op een goede werking, op lekdichtheid, het uittesten en doormeten van de gasluchtverhouding tijdens de verbranding en zonnodig het opnieuw afstellen of inregelen van de installaties. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd onder normale werktijd.
4a.2. Correctief onderhoud: het opheffen van storingen en het uitvoeren van reparaties aan de CV installatie, zoals;
a. onjuist of onoordeelkundig gebruik van de installatie of gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor bestemd;
b. onvoldoende reiniging, waardoor verstopping door vuil kan ontstaan waardoor installatie niet meer functioneert;

.
c. een ongeval of andere oorzaken of invloeden van buitenaf;
d. een abnormale fysieke of elektrische belasting;
e. wijzigen of verplaatsen van de installatie en/of het uitvoeren van het onderhoud door derden;
f. invoering van nieuwe wettelijke maatregelen van overheidswege;
g. slijtage ten gevolge van verwering door invloeden van buitenaf;
h. redelijkerwijs onmogelijkheid van herstel van de installatie of bij onvoldoende capaciteit voor het doel waarvoor de installatie wordt gebruikt;
4a.3. Bij correctief onderhoud en overige werkzaamheden worden voorrijkosten in rekening gebracht. Bij alle werkzaamheden op zaterdag, zondag en feestdagen geldt een hoger uurtarief.

Artikel 5. LEVERTIJD, LEVERING, RISICO
5.1. De in de opdrachtbevestiging genoemde c.q. overeengekomen (op)levering geldt niet als fatale termijn en worden slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard. Bij niet tijdige oplevering is ITV dan ook eerst na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim;
5.2. De genoemde c.q. overeengekomen datum van oplevering wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:

.
– er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of vervaardiging en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit ITV kan worden toegerekend;
– wederpartij in één of meer verplichtingen jegens ITV tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;
– wederpartij ITV niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren. Deze situatie doet zich onder meer voor indien de wederpartij in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen of voor de uitvoering benodigde gegevens, zaken of faciliteiten ter beschikking te stellen;

Artikel 6. PRIJZEN
6.1. Alle prijsopgaven en de prijzen die ITV in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen en exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;

.
6.2. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen en/of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is ITV gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade;

Artikel 7. BETALING
7.1. Betaling van het preventief en correctief onderhoud dient direct contant of per pin te worden voldaan;
7.2. Facturatie bij projecten geschiedt op basis van voorschotfacturen, eventueel met tussenfactu(u)r(en) en een eindfactuur zulks afhankelijk van de hoogte van de order en enkel in overleg;
7.3. De hoogte van het voorschot, zijnde de aanloopkosten (50%), wordt bij bestelling voldaan. De resterende 50 % wordt direct na oplevering contant of per pin voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen door beide partijen;
7.4. De wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan wederpartij al dan niet kan worden toegerekend;

.
7.5. Na overschrijding van de betalingstermijn is wederpartij de aanmaningskosten verschuldigd van € 40,00 inclusief BTW;
7.6. Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is ITV alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1.0 % per maand of een gedeelte van een maand, vanaf de betreffende vervaldag;
7.7. Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten, rente en kosten, zelfs al verklaart de wederpartij te dien aanzien anders;

Artikel 8. ANNULERING
In geval van annulering door wederpartij voor aanvang van de productie of een project, zijn alle door ITV ter zake van de opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door ITV ten gevolge van de annulering geleden schade;

Artikel 9. EIGENDOMSVOORBEHOUD
9.1. Alle door ITV geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van ITV totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de overeenkomsten is nagekomen;
9.2. De wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren;
9.3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is wederpartij verplicht ITV zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen;

.
9.4. De wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven;
9.5. Door ITV geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt;
9.6. Voor het geval dat ITV zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de wederpartij reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan ITV of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van ITV zich bevinden en die zaken mede terug te nemen;

Artikel 10. GARANTIE
10.1 ITV garandeert dat alle zaken geschikt en wettelijk toelaatbaar zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd, dat zij conform de overeengekomen specificaties zijn en geleverd inclusief de garantie van de leverancier;
10.2 Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, staat ITV in voor de deugdelijkheid alsmede de kwaliteit van de door haar uitgevoerde werkzaamheden, gedurende 12 maanden na oplevering;

.
10.3 De garantieverplichting vervalt bij onoordeelkundig gebruik, onjuiste behandeling en wanneer de technische aanwijzingen betreffende het gebruik niet in acht worden genomen;
10.4. Garantie wordt slechts verstrekt op geleverde materialen echter niet op loon of uren. Deze komen voor rekening van de wederpartij. Een eventuele garantie op reparatiewerkzaamheden dient uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen;

Artikel 11. ONDERZOEK, RECLAMES
11.1. Klachten over de verrichtte werkzaamheden dienen door de wederpartij binnen 8 dagen na oplevering worden gemeld aan ITV. Na het verstrijken van deze termijn worden reclames niet meer in behandeling genomen. ITV zal wederpartij binnen 18 werkdagen na de ontvangst van de reclame schriftelijk op de hoogte brengen van de gegronde, dan wel ongegronde bevinding. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat ITV in staat is adequaat te reageren;
11.2. Indien een klacht gegrond is, zal ITV de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de wederpartij aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de wederpartij schriftelijk kenbaar te worden gemaakt;
11.3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal ITV te hare keuze respectievelijk andere werkzaamheden verrichten dan wel een prijsreductie verlenen;

.
11.4. Reclame is niet mogelijk indien:
– de geleverde zaken een of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie;
– de geleverde zaken voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd of naar het oordeel van ITV op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt, opgeslagen of vervoerd;
– de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van ITV;
– wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens ITV (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan;
– zonder schriftelijke toestemming van ITV door derden werkzaamheden aan het uitgevoerde werk zijn verricht;
11.5. ITV dient altijd eerst de mogelijkheid te worden geboden om de (herstel)werkzaamheden uit te voeren;

Artikel 12. OPSCHORTING EN ONTBINDING
12.1. ITV is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
– wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
– na het sluiten van de overeenkomst ITV ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen.
– wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

.
12.2. Voorts is ITV bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;
12.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van ITV op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien ITV de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst;
12.4. ITV behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13. AANSPRAKELIJKHEID
13.1 ITV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat ITV is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens;
13.2 ITV is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van ITV of leidinggevende ondergeschikten;
13.3. Indien ITV aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld;
13.4. Indien ITV aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal gelijk aan het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal EURO 2.500,00 (Zegge: vijfentwintighonderd euro). De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van ITV in het voorkomende geval te verstrekken uitkering;

.
13.5. In afwijking van hetgeen onder 3. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan 6 maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste 6 maanden verschuldigde honorariumgedeelte;
13.6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van ITV aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan ITV toegerekend kunnen worden;
– de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden;
13.7. ITV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;

Artikel 14. OPNEMING EN GOEDKEURING
14.1. Opneming vindt plaats door wederpartij in aanwezigheid van ITV en strekt ertoe, te constateren of ITV aan zijn verplichtingen uit hoofde van de bestaande overeenkomst heeft voldaan;
14.2. Nadat het werk is opgenomen, wordt door wederpartij aan ITV binnen 5 dagen schriftelijk medegedeeld of het werk al dan niet is goedgekeurd, in het eerste geval met vermelding van de eventueel aanwezige kleine gebreken, in het laatste geval met vermelding van de gebreken, die de reden voor onthouding van de goedkeuring zijn. Wordt het werk goedgekeurd, dan dient wederpartij voor akkoord te tekenen;

.
14.3. Het werk wordt tevens geacht te zijn goedgekeurd indien en voor zover het in gebruik wordt genomen. De dag van ingebruikneming van het werk of een gedeelte daarvan geldt als dag van goedkeuring van het werk of van het desbetreffende gedeelte;
14.4. Kleine gebreken, welke in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zijn geen reden tot onthouding van goedkeuring, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan;

Artikel 15. RISICO-OVERGANG
Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op wederpartij over op het moment waarop deze aan wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van wederpartij of van een door wederpartij aan te wijzen derden worden gebracht;

Artikel 16. OVERMACHT
16.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen, voor hun rekening komt;
16.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop ITV geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ITV niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van ITV worden daaronder begrepen;
16.3. ITV heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat ITV zijn verplichtingen had moeten nakomen;

.
16.4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij;
16.5. Voor zover ITV ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is ITV gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Wederpartij is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst;

Artikel 17. PARTIELE NIETIGHEID
Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert;

Artikel 18. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER
18.1. De vestigingsplaats van ITV is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens ITV moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten;
18.2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van ITV is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing;

.
18.3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en ITV gesloten overeenkomst danwel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter;

Artikel 19. WIJZIGING, UITLEG en VINDPLAATS VAN DE VOORWAARDEN
19.1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel voor Brabant;
19.2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend;

.
19.3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.